Mrs. Priya Ohja

Mrs. Priya Ohja

Qualification: M.Sc (OBG Nursing)